Chinese Regional Recipes - Beijing

Soups & Stews

Egg Drop Soup

Main Dishes

Buddha's Delight (Jai)
Zhajiiang Mian